Genesis 2:15
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֛ח יְהוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים אֶת־הָֽאָדָ֑ם וַיַּנִּחֵ֣הוּ בְגַן־עֵ֔דֶן לְעָבְדָ֖הּ וּלְשָׁמְרָֽהּ׃

WLC (Consonants Only)
ויקח יהוה אלהים את־האדם וינחהו בגן־עדן לעבדה ולשמרה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 וַיִּקַּ֛ח
way-yiq-qaḥ
And tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3068 יְהוָ֥ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 אֱלֹהִ֖ים
’ĕ-lō-hîm
GodN-mp
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
120 הָֽאָדָ֑ם
hā-’ā-ḏām;
the manArt | N-ms
3240 וַיַּנִּחֵ֣הוּ
way-yan-ni-ḥê-hū
and put himConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3ms
1588 בְגַן־
ḇə-ḡan-
in the gardenPrep-b | N-csc
5731 עֵ֔דֶן
‘ê-ḏen,
of EdenN-proper-fs
5647 לְעָבְדָ֖הּ
lə-‘ā-ḇə-ḏāh
to tendPrep-l | V-Qal-Inf | 3fs
8104 וּלְשָׁמְרָֽהּ׃
ū-lə-šā-mə-rāh.
and keep itConj-w, Prep-l | V-Qal-Inf | 3fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
OpenBible.com


Genesis 2:14
Top of Page
Top of Page