1 Samuel 1:4
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י הַיֹּ֔ום וַיִּזְבַּ֖ח אֶלְקָנָ֑ה וְנָתַ֞ן לִפְנִנָּ֣ה אִשְׁתֹּ֗ו וּֽלְכָל־בָּנֶ֛יהָ וּבְנֹותֶ֖יהָ מָנֹֽות׃

WLC (Consonants Only)
ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל־בניה ובנותיה מנות׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 וַיְהִ֣י
way-hî
and whenever cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3117 הַיּ֔וֹם
hay-yō-wm,
the timeArt | N-ms
2076 וַיִּזְבַּ֖ח
way-yiz-baḥ
for to make an offeringConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
511 אֶלְקָנָ֑ה
’el-qā-nāh;
ElkanahN-proper-ms
5414 וְנָתַ֞ן
wə-nā-ṯan
and he would giveConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
6444 לִפְנִנָּ֣ה
lip̄-nin-nāh
to PeninnahPrep-l | N-proper-fs
802 אִשְׁתּ֗וֹ
’iš-tōw,
his wifeN-fsc | 3ms
3605 וּֽלְכָל־
ū-lə-ḵāl-
and to allConj-w, Prep-l | N-msc
1121 בָּנֶ֛יהָ
bā-ne-hā
her sonsN-mpc | 3fs
1323 וּבְנוֹתֶ֖יהָ
ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā
and daughtersConj-w | N-fpc | 3fs
4490 מָנֽוֹת׃
mā-nō-wṯ.
portionsN-fp

                                                                                                                                                                                                                                                           
OpenBible.com


1 Samuel 1:3
Top of Page
Top of Page